Cookieverklaring

GP Valkenswaard maakt gebruik van cookies op de website om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw eigen computer wanneer u een bepaalde website bezoekt en waardoor uw internetvoorkeuren onthouden kunnen worden.

 

De website van GP Valkenswaard gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

 

GP Valkenswaard maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en herkennen. Uw voorkeuren worden geregistreerd en gebruikt om de website zo goed mogelijk in te richten. Hiervoor maakt GP Valkenswaard gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

 

Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. De informatie die Google via de website verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en de gebruikte instellingen zijn de meest privacy-vriendelijke. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics is een verwerkersovereenkomst (amendement gegevensverwerking) afgesloten.

 

De informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij beperken de doorgifte van persoonsgegevens via onze site tot het minimum.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. GP Valkenswaard heeft hier geen invloed op.

 

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Cookierecht.nl

Consumentenbond: Wat zijn cookies?

Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: Cookies verwijderen

Consumentenbond: Cookies uitschakelen

 

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

  • alleen gebruiken voor doelen die hieronder zijn opgenomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van GP Valkenswaard.

GP Valkenswaard is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

 

  1. Deelname aan training onder leiding van Marc de Reuver

Wanneer u deel wilt nemen aan een training onder leiding van Marc de Reuver vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw inschrijving in behandeling te nemen en worden door GP Valkenswaard bewaard conform de bewaartermijnen die hiervoor zijn vastgesteld.

 

  1. Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons

(e-mail)archief en conform de vastgestelde bewaartermijnen opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw inschrijving of vraag in behandeling te nemen.

 

  1. Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het inschrijven voor een training onder leiding van Marc de Reuver of om met ons in contact te komen.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de inschrijving voor een training onder leiding van Marc de Reuver. Uw verzoek kan daarnaast in ons (e-mail)archief worden opgenomen en daar conform de vastgestelde bewaartermijnen worden opgeslagen.

 

  1. Derden

Wij maken geen gebruik van derden bij de inschrijving voor een training onder leiding van Marc de Reuver. In geen geval verkoopt GP Valkenswaard uw persoonsgegevens aan derden.

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om inzage en aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

U kunt een verzoek om inzage of correctie alleen schriftelijk sturen naar ons e-mailadres.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Uitzonderingen

GP Valkenswaard stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

 

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is GP Valkenswaard.

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per e-mail gesteld worden via welcome@gpvalkenswaard.nl.

 


 

Cookie statement
GP Valkenswaard uses cookies on the website to increase the user-friendliness of the website. Cookies are small files that are stored on your own computer when you visit a certain website and can remember your internet preferences.

The website of GP Valkenswaard uses cookies to store information on your computer. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit. A cookie cannot retrieve information from the visitor’s hard drive or cause damage to the visitor’s computer.

The Reuver MX uses cookies to remember and recognize your preferences. Your preferences are recorded and used to organize the website as well as possible. For this GP Valkenswaard uses Google Analytics.

Google Analytics
Via the website a cookie is placed owned by the American company Google, as part of the Analytics service. The information that Google collects via the website is anonymized as much as possible and the settings used are the most privacy-friendly. Your IP address is emphatically not given. A processing agreement (amendment data processing) has been concluded with regard to the use of Google Analytics.

The information is transmitted and stored by Google on servers in the United States. Google is affiliated with the Privacy Shield program. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. We limit the transfer of personal data through our site to the minimum.

Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so or if third parties process the information on behalf of Google. GP Valkenswaard has no influence on this.

Removal of cookies
More information about switching on and off and deleting cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser.

 

 

Privacy statement

This privacy statement describes what personal information we collect when you use our website, why we collect this information and what we do with it. We believe it is important that your data is handled with care and that the personal information you provide is treated confidentially. In short, our privacy statement means that we have your personal data:

 

  • use only for purposes listed below;
  • not share with others, unless this is necessary for the execution of our services or activities (see third-party heading);
  • carefully secure.

 

If you have questions that are not answered in this privacy statement, if you have suggestions or comments about their content or if you have complaints about the way in which we handle your personal data, we would like to get in touch with you.

This privacy statement applies to the website of GP Valkenswaard.
GP Valkenswaard is not responsible for the privacy policy of other sites and sources mentioned on our websites.

Purposes
We do not collect or use your personal information for purposes other than the purposes described in this privacy statement, unless we have obtained your consent in advance.

1. Participation in training led by Marc de Reuver
If you want to participate in a training led by Marc de Reuver we ask you to provide personal information. These data are necessary to process your registration and are kept by GP Valkenswaard in accordance with the retention periods established above.

2. Communication
When you send us an e-mail or other messages, they are included in our
(e-mail) archive and stored in accordance with the specified retention periods. Sometimes we ask you for personal details that are relevant for a certain situation. This makes it possible to process your registration or question.

3. Forms
The website contains forms that you can use to register for a training led by Marc de Reuver or to get in touch with us.
The information you provide us with these forms will be kept for as long as necessary or reasonable for the registration for a training led by Marc de Reuver. Your request can also be included in our (e-mail) archive and stored there in accordance with the specified retention periods.

4. Third parties
We do not use third parties when registering for a training led by Marc de Reuver. Under no circumstances will GP Valkenswaard sell your personal data to third parties.

View and modify personal data
You have the right to ask us which personal data is stored in our databases. If you believe that these personal details are not (longer) correct or complete, you can request us to supplement, correct or delete your personal data. We will process requests for inspection and adjustments as quickly as possible, but no later than four weeks after receipt of your request. If your request cannot (yet) be executed, we explain why this is the case.

To prevent abuse, we can ask you to identify you adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find these in the settings of your browser.

You can only send a request for inspection or correction in writing to our e-mail address.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of, and the possibilities on, this website. Any changes and / or changes to this site may result in changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Exceptions
GP Valkenswaard shall, subject to the aforementioned exceptions, make personal data available to third parties only if it is made mandatory on the basis of a statutory regulation.

Contact details
The person responsible for this website is GP Valkenswaard.
Questions about the privacy policy of this website can be asked by e-mail via welcome@gpvalkenswaard.nl.

 

 

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.